Europa Zondag 26 mei 2019

Liturgie

(6e zondag van Pasen/Rogate.
Na de Europese verkiezingen.
Tegenhanger: Zondag Brexit
Niet gehouden)

Introïtus

De volken. (Je kunt nog zo veel energie in Europa steken,- maak er geen megabolwerk van. God houdt de volken in het oog.)
Ik zou kiezen voor Psalm 66 (zingen en lezen)

Gelofte en Groet.

Kyriëgebed

zo mogelijk met koor: lied 299j. Om de mensen en de dieren

Glorialied

Zingen Psalm 146 Zing, mijn ziel voor God uw Here,

europavlag

Zie een Europese vlag ergens op te hangen.
Steek kaars aan. Evt voor elk (vertrekkend) land één. Misschien heb je gemeenteleden,die vanuit die andere EU-landen afkomstig zijn. Klein kenmerkende tekst kan erbij.

Citaten uit het Verdrag van Maastricht 1992, die tot nadenken stemmen:

  • Vastbesloten een nieuwe etappe te markeren in het proces van Europese integratie waarmee een aanvang is gemaakt met de oprichting van de Europese Gemeenschappen,
  • Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat,
  • Herinnerend aan het historisch belang van de beëindiging van de deling van het Europese continent en de noodzaak solide grondslagen voor de opbouw van het toekomstige Europa te leggen,
  • Verlangend de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis, cultuur en tradities,

Muziek: Europees volkslied. Koor of improvisaties.

Kortom geef een paar verwijzingen naar Europa.

Gebed van de zondag

Vg. Gij die wilt wonen onder mensen,
doe ons uw woord bewaren
en zeg ons dit uur
hoe wij vrucht kunnen dragen
en uw vrede binnen gaan
met Hem die bij U leeft
en ons vertrouwd maakt met U,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Gem. Amen

Schriftlezingen

Lezing eerste Testament: Joël 2: 21 t/m 27
Zingen Lied 648 Zing, halleluja, hemel en aarde, zing

Lezing Openbaring 21: 10 t/m 27
Zingen lied 776 Er wordt een nieuw stad gebouwd

Lezing Evangelie Johannes 14: 23 t/m 29
(aanhakend bij ‘Mijn vrede geef ik jullie:) Zingen Lied 1013 Als alle mensen vogels dromen.

verkondiging

zingen 275 Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig?

Gebeden

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet,
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.

 

(tekst:Alfred Bronswijk
Bron: tijdschrift Oecumene Is dit ook kerk?)

Zingen Lied 994 voor hen die ons regeren

Andere voorbeden

stil gebed

(gezongen) onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied 1016 Kom, laat ons opgaan

Zegen

 

Waardevolle….

(1) mooi Europa
(nav Joël 2: 21-27)

Wie het goede voor heeft met de wereld kan prima in de Bijbel terecht voor fraaie visioenen over een samenleven van vrede. Sjaloom heet het daar. We vertalen het met Vrede. Maar dan veel omvattende vrede. Dat Sjaloom visioen zou je dan ook in het vredesproject Europa, terug  mogen vinden. Het Europese Unie Concept is niet exclusief christelijk, maar ook de christelijk bron voedt het verlangen naar vrede en gerechtigheid. Een poot waarop we staan. En sommigen denken dat we wat dat betreft door onze hoeven zijn gegaan. Moet je over blijven nadenken.

Ik vroeg een paar christen europarlementariërs er naar. Ik kreeg één antwoord: “We doen ons werk als overtuigde christenen en we hanteren de Bijbel als richtsnoer in ons privé- en werkleven, maar we interpreteren geen teksten naar ons politieke werk.” Met als uitsmijter: “Kortom, een door u opgestelde preek gaan wij niet gebruiken, maar we waarderen uw inbreng, uw vraag en uw informatie.”

Desalniettemin : Joël spreekt (volgens de Naardense Bijbel) in vers 22 van oases in de woestijn die WEER groen zullen worden. Maw die oases waren dus verpieterd, vervuild, verdroogd, – je zegt het maar. En dan komt een uitgemergelde zwerver aan en sterft alsnog van de teleurstelling: Dit is niet de bedoeling. Dit is een schande; een oase die geen oase meer is. Erger dan een luchtspiegeling: onklaar gemaakt. En dan denk ik dat dat best een aspect is aan Europa. De onklaar gemaakte droom. Vraag het de asielzoekers. Of beter: de nog niet gerealiseerde oase. Het vredesproject Europa dat een slangenkuil is van tegengestelde belangen. Europa dat geen oase is in de chaos, geen vredesproject meer. Vraag het de vredesbeweging.

niettezeggen05

Onzegbaar land 4

We zouden met Joël mee mogen dromen voor Europa: het zal zich herstellen. De oases worden WEER groen is zijn boodschap. Is dat geen realistische kijk op Europa? Wie zet zich daarvoor in? Houd de droom levend, kerk!

Nog wel dit:

Als Europa als vredes-oase mislukt is volgens critici of opdroogt, is dat natuurlijk geen natuurverschijnsel. Dan zijn er foute besluiten genomen, verkeerde rapporten gevolgd. Door mensen met fors salaris. Dan is de dood in de pot, te danken aan giftige visies over minderheden als Joden, vluchtelingen, moslims, kinderen, homo’s, journalisten. Het kan zijn dat de ziel uit Europa geregeld is. Maar dan nog is Nexit geen goed alternatief.
Verkijk je niet: het kwaad is niet dat Europa dingen regelt die je liever zelf regelt, maar dat de verschillende partijen eigen zuchtige agenda’s hebben ipv visies en goede wil van vrede en gerechtigheid.

(2) mooi Jerusalem
(nav Openbaring 21:10-27)

In de lezing uit Openbaring, horen we de ene na de andere geweldig mooie poort; het ene na het andere schitterende fundament en dan in vers 22: geen tempel ! Hoe bestaat het!! In zooooo’n mooie stad… en dan geen tempel!
Waar zegt deze metafoor iets van? Je leest hier al gauw in dat de kerk ooit overbodig zal zijn. Geen tempel nodig! Achterhaald. Dan blijkt secularisatie zo gek nog niet: zo is het goed. Je hoeft je daar DAN niet druk over te maken. Maar het is vreemd en jammer dat Johannes dat niet wat uit hoeft te werken.

Vergeet niet dat hij schrijft aan christenen die hun plek voor de jonge kerk juist WEL moesten zoeken. Het is eind eerste eeuw. Zij moeten nog hun plek waard zijn. Zou het hen dan ontmoedigen, te lezen dat heel dat tempelgedoe uiteindelijk van voorbijgaande aard is? Kerk is geen blijvertje. Waar doe je het dan allemaal voor?
Maar Jezus heeft toch geen andere handen dan die van HEN? Ze lijden misschien wel onder de ‘vrede van de wereld’ in die tijd: de niets ontziende Pax Romana. En zij zouden het vredesproject voor de wereld zijn, zo was het toch opgezet door Jezus zelf, geloven we.

Ik leg dat van die tempel die overbodig wordt graag uit in de zin van Bonhoeffer die de kerk opnieuw wilde uitvinden na de zwaar mismaakte oase van het Hitlerbewind en de teleurstellende christenkerk van Nazi Duitsland. Dan spreekt hij van ‘seculier geloven’. Ik weet niet of hij dat ook aan deze woorden uit Openbaring ophangt. Met het oog op een Duitsland na het vergiftigen van de oases. Met het oog op een grandioos vredesproject Europa en de wereld, moeten er seculiere gelovigen komen. Ik lees dit dus niet van: laat maar lopen mensen, uiteindelijk is kerk overbodig. Daar gaan wij helemaal niet over. Maar als: wees er maar volop in bezig: Maak het visioen maar mogelijk.

(3) Mooie vrede
(nav joh 14: 23 -29)

Je leest een paar heel warme woorden van Jezus:

  • je houden aan wat Jezus zegt, als je hem liefhebt. (Niks : als, als, als) Ja je hebt Hem lief.
  • weggaan-  weer keren. Hij naar de Vader; Vader en Hij bij ons, beminde gelovigen. En wij naar de wereld. Hij woont in ons.
  • en de Trooster staat klaar.
  • vrede (niet zoals de wereld; wat dat ook mag zijn); maar wel voor jou!

Twee keer dat verschil tussen de wereld en ons. Bij die vrede, die Jezus geeft en bij dat openbaren.
We lazen al wel in Openbaring dat dat verschil tenslotte weg valt; niet vergeten. Dus we moeten het ook niet een te zwaar accent geven. 
Die christenen die als eersten dit evangelie lazen aan het eind van de eerste eeuw zaten dus met de kwestie waarom zij verschilden van de rest van de wereld. Er zijn al hevige vervolgingen geweest. Onmogelijk om te leven. Dat roept om herstel van de oase. De wereld moet weer vaderland worden.

Volgens mij verstopt Jezus zich niet voor de wereld. Hij wil dat heel de wereld in Hem redding vindt. (Daar moeten zijn volgelingen nog eeuwen kerk voor zijn). Hij laat zich niet onbetuigd aan de wereld. Maar : door zijn vrienden.
Jezus gaat eigenlijk voorbij aan die vraag naar het verschil. De vraag deugt niet echt. Ga Mij maar liefhebben, bewaar mijn woorden maar. Dan mekker je niet meer over verschil jij – wereld. Bij liefhebben vervalt dat verschil kerk – wereld. In liefde zie je geen aparte tempel meer.
Hoe dan ook: Vrede van Jezus is voor de wereld.

( 4) mooi, toch?

Jezus’ hemelvaart a.s. donderdag betekent: Hij geeft ons zijn mandaat! Hij kan het aan ons over laten! Dat wilden we toch zo graag: volwassen 21e- eeuwse mensen zijn. Volwassen van vrede. Niets van klein-menselijke, kleinsteedse, klein-Europese stoutigheden. Echte, seculiere gelovigen, toegesneden op Europa, de wereld van de 21e eeuw. En dan verder. Mooi, toch!

Amen.